Tłumaczenia pisemne

mężczyzna podpisujący dokument

Tłumaczenie nieuwierzytelnione

Tłumaczenie nieuwierzytelnione tekstów ogólnych i specjalistycznych. Wykonywane jest na potrzeby klienta indywidualnego, instytucji, placówek naukowych, firm. Jedna strona obliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami. Dostarczane klientowi w formie elektronicznej, papierowej do obioru osobiście lub przesyłką poleconą, lub na innym nośniku wybranym przez zleceniodawcę.

Tłumaczenie uwierzytelnione

Tłumaczenia uwierzytelnione, potocznie zwane przysięgłym, to tłumaczenie dokumentów funkcjonujących w obrocie urzędowym, np. aktów urodzenia, ślubu, zgonu, certyfikatów, świadectw, dyplomów, sprawozdań finansowych, dokumentów na potrzeby sądów, prokuratury, policji. Jedna strona obliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Dz. U. z dnia 24.01.2005 z późniejszymi zmianami). Tłumaczenie uwierzytelnione jest zawsze dostarczane klientowi w formie wydruku opatrzonego pieczęcią i podpisem, ewentualnie, na życzenie klienta, także pocztą elektroniczną w formie kolorowego skanu tłumaczenia.

Uwierzytelnienie tłumaczenia

Uwierzytelnienie tłumaczenia ma miejsce, gdy tekst uprzednio przetłumaczony przez zwykłego tłumacza musi zostać dodatkowo poświadczony przez tłumacza przysięgłego. Tekst takiego tłumaczenia jest weryfikowany przez tłumacza przysięgłego pod względem jego poprawności językowej, ale przede wszystkim pod względem wierności z przedstawionym oryginałem dokumentu, czy ewentualnie z kopią oryginału.